Občanské právo

Od revizí smluv přes reklamace zboží až po řešení sousedských sporů a otázky spojené s dědictvím.

Vyřeším za Vás jakýkoliv problém týkající se občanského práva. Posoudím Vaši situaci a navrhnu vhodné řešení. Vždy kladu důraz na to, aby byly v maximální možné míře ochráněny Vaše práva.

Příklady oblastí právní pomoci:

 • Revize a sepis smluv nepodnikatelského charakteru (kupní, darovací, nájemní smlouvy apod.)
 • Reklamace zboží a služeb
 • Ochrana spotřebitele
 • Uplatnění práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
 • Vymáhání pohledávek
 • Dědictví, vlastnictví, spoluvlastnictví
 • Společné jmění manželů

Rodinné právo

Od rozvodu manželství přes problematiku výživného až po právní aspekty vypořádání společného jmění manželů.

Udělám maximum pro ochranu práv Vašich i Vašich dětí. Rodinné právo je velmi citlivou právní oblastí, je-li to možné, vždy se snažím o smírné řešení sporů, aby rodinné vazby zůstaly co nejméně narušeny.

Příklady oblastí právní pomoci:

 • Rozvod manželství – sporný i nesporný
 • Péče o děti (svěření dítěte do péče, úprava styku s dítětem)
 • Výživné pro děti, rozvedeného manžela/manželku a další druhy výživného
 • Snížení nebo zvýšení výživného
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Popření otcovství
 • Osvojení nezletilého i zletilého dítěte

Nemovitosti

Od sepsání kupní smlouvy přes ověření podpisu až po zajištění advokátní úschovy peněz či listin.

Jakákoli dispozice s Vaší nemovitostí bez právních komplikací. Postarám se o komplexní právní servis, abyste vy nemuseli nic řešit. Sepíšu nebo zkontroluji příslušné smlouvy, poradím v dalších aspektech tak, aby celý proces proběhl hladce a rychle.

Příklady oblastí právní pomoci:

 • Kompletní proces převodu nemovitostí
 • Sepis či revize kupní, směnné či darovací smlouvy
 • Advokátní úschova peněz či listin sloužící k zajištění platby za převod nemovitosti
 • Sepis návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
 • Ověření podpisu na předmětných smlouvách
 • Sepis či revize dokumentace týkající se nemovitostí (nájemní smlouvy, výpovědi nájemních smluv, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitostem apod.)

Pracovní právo

Od sepsání pracovní smlouvy přes prověření oprávněnosti výpovědi či nároku na odstupné až po spory o náhradu škody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Pracovně-právní vztahy jsou další právní oblastí, kde Vám budu pevnou oporou. Ať už jste v pozici zaměstnance či zaměstnavatele, vždy Vám pomůžu ochránit Vaše práva.

Příklady oblastí právní pomoci:

Na straně zaměstnance:

 • Prověření oprávněnosti výpovědi z pracovního poměru
 • Posouzení nároku na vyplacení odstupného
 • Spory o platnost ukončení pracovního poměru
 • Komplexní právní poradenství ohledně práv a povinností plynoucích z již uzavřených smluv
 • Spory o náhradu škody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Na straně zaměstnavatele:

 • Sepsání či revize pracovněprávních smluv a jiných dokumentů
 • Spory o platnost ukončení pracovního poměru
 • Spory o náhradu škody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

Obchodní právo

Od založení obchodní společnosti přes sepsání či revize smluv až po zastoupení v obchodněprávních sporech.

Soustřeďte se na své podnikání a právní záležitosti svěřte do mých rukou. Budu Vaším spolehlivým partnerem, který si vezme na starosti všechny smlouvy i případné obchodněprávní spory.

Příklady oblastí právní pomoci:

 • Založení, změny a zrušení obchodních společností
 • Sepis a revize smluv z obchodně podnikatelské oblasti (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o převodu obchodního podílu, smlouvy o výpůjčce, zápůjčce, příkazní (mandátní) smlouvy atd.)
 • Zastoupení v obchodněprávních sporech před obecnými či rozhodčími soudy
 • Vymáhání pohledávek z podnikatelské činnosti v rámci soudního, exekučního či insolvenčního řízení

Vymáhání pohledávek

Od sepsání předžalobní výzvy přes vymáhání pohledávek před soudem až po zastoupení v exekučním či insolvenčním řízení.

Nechoďte zbytečně po soudech, raději nechte řešení neuhrazených pohledávek na mně. S mimosoudním i soudním vymáháním mám bohaté zkušenosti. Zaručuji pečlivý postup, který dotáhnu až do konce, abyste dostali své peníze zpět.

Základní posouzení vymahatelnosti Vaší pohledávky  (v rozsahu max. 30 minut práce) pro Vás provedu zdarma. Vše můžeme vyřešit online.

Příklady oblastí právní pomoci:

 • Vymáhání nároků ze smluv (kupních, nájemních atd.) či jiných závazkových vztahů
 • Zastoupení při jednání s dlužníky
 • Sepsání předžalobní výzvy či upomínky, sepsání uznání dluhu, sjednání splátkového kalendáře
 • Zastoupení klientů před soudem, v rozhodčím či exekučním řízení
 • Zastoupení v insolvenčním řízení

Insolvenční právo

Od přípravy insolvenčního návrhu přes přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení až po kompletní zastoupení v insolvenčním řízení.

Dostali jste se Vy nebo Váš dlužník do insolvence? Vyřeším potřebné náležitosti za Vás. Insolvenční řízení má jasná pravidla, ale s mou pomocí všechno zvládnete. Obrátit se na mě můžete v roli věřitele i dlužníka.

Příklady oblastí právní pomoci:

Na straně věřitele:

 • Sepsání insolvenčního návrhu
 • Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka
 • Zastoupení v celém insolvenčním řízení

Na straně dlužníka:

 • Sepsání insolvenčního návrhu, případně návrhu na povolení oddlužení
 • Zastoupení v celém insolvenčním řízení

Trestní právo

Od sepsání trestního oznámení a uplatnění nároku na náhradu škody až po obhajobu ve všech stádiích trestního řízení.

Bez ohledu na to, zda jste v pozici obviněného či poškozeného, diskrétně vyhodnotím Vaši situaci a navrhnu takový postup, který v maximální míře ochrání Vaše práva.

Příklady oblastí právní pomoci:

Na straně obviněného:

 • Obhajoba ve všech stádiích trestního řízení
 • Doprovod při podání vysvětlení či výslechu na policii
 • Obhajoba před soudem
 • Podání řádných i mimořádných opravných prostředků (stížnost, odpor, odvolání, ústavní stížnost)

Na straně poškozeného:

 • Sepsání trestního oznámení
 • Zastoupení v trestním řízení jako zmocněnec poškozeného
 • Uplatnění nároku na náhradu škody

Zastupování v soudních sporech

Od vymáhání pohledávek přes rozvod manželství až po obchodněprávní spory.

Čeká Vás soudní či rozhodčí řízení? Nenechte nic náhodě a obraťte se na mě. Zastoupím Vás před soudy všech stupňů a budu hájit Vaše zájmy jak na straně žalobce, tak i žalovaného.

Příklady oblastí právní pomoci:

 • Zastoupení v občanskoprávních a obchodních sporech
 • Vymáhání pohledávek