Odměna za právní služby

Ceny se odvíjí od složitosti a časové náročnosti konkrétního případu. Předem Vás budu informovat o předpokládaném rozsahu práce a tedy i předpokládaných nákladech. Svou odměnu s klienty nejčastěji sjednávám takto:

Nejčastěji účtuji sazbu ve výši 1.300 Kč za každou započatou půlhodinu. Cena nezahrnuje výdaje související s poskytovanými právními službami (např. soudní či notářské poplatky, odměna znalce či jiné výdaje účelně vynaložené v zájmu klienta). Nejsem plátcem DPH, moje odměna tudíž nebude navyšována o DPH.

 • Předem dostanete odhad časové a finanční náročnosti.
 • Vždy se snažím o maximální kompenzaci výdajů na mé právní služby protistranou.
 • Úvodní konzultaci v délce 30 minut máte zdarma (neplatí pro jednorázovou konzultaci).

Pevná částka za vyřízení celé záležitosti – tedy bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

 • Možno sjednat v případech, kdy lze předem odhadnout rozsah práce.
 • Typicky se jedná o sepsání nebo revizi (kontrolu) určitého právního dokumentu

Takto klientům účtuji např.:

 • revizi (kontrolu) smlouvy – 1.300 Kč za 2 strany textu
 • sepsání kupní smlouvy (včetně ověření podpisů) a návrhu na vklad do katastru nemovitostí – 6.500 Kč
 • sepsání darovací smlouvy (včetně ověření podpisů) a návrhu na vklad do katastru nemovitostí – 4.900,- Kč
 • sepsání darovací smlouvy se zřízením věcného břemene (včetně ověření podpisů) a návrhu na vklad do KN – 5.900,- Kč
 • sepsání dokumentů pro tzv. nesporný rozvod bez nezletilých dětí (s vyřízením online)* – 7.800 Kč
 • sepsání dokumentů pro tzv. nesporný rozvod s nezletilými dětmi (s vyřízením online)** – 10.900 Kč

 

* Cena zahrnuje sepsání návrhu na rozvod manželství a dohody o vypořádání společného jmění manželů včetně online komunikace a poradenství, tj. kompletní právní servis

** Cena zahrnuje sepsání návrhu na rozvod manželství, dohody o vypořádání společného jmění manželů, dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem a návrh na schválení dohody o úpravě poměrů k nezl. dětem soudem, tj. kompletní právní servis

Zvýhodněný tarif formou měsíčního paušálu pro dlouhodobé klienty. Získáte dohodnutý objem hodin, v jehož rámci Vám bezplatně poskytnu právní služby dle Vašeho přání.

 • Výše paušálu je odstupňována dle sjednaného objemu hodin.
 • Čím více hodin paušál zahrnuje, tím nižší je hodinová sazba.

Cena za poskytnutí této služby se liší podle výše uschovávané částky. V případě, že pro Vás budu zajišťovat komplexní servis při převodu nemovitosti (sepis smluvní dokumentace, návrh na vklad do katastru nemovitostí), dostanete slevu 500 Kč.

 • 4 500 Kč za úschovu částky do 3 000 000 Kč
 • 5 500 Kč za úschovu částky od 3 000 001 Kč do 5 000 000 Kč
 • 6 500 Kč za úschovu částky od 5 000 001 Kč do 8 000 000 Kč
 • 7 500 Kč za úschovu částky od 8 000 001 Kč do 10 000 000 Kč
 • 10 500 Kč za úschovu částky od 10 000 001 Kč do 15 000 000 Kč

Pozn.: Pokud by nedošlo ke sjednání žádného z výše uvedených druhů odměn, pak by se uplatila tzv. mimosmluvní odměna, která je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Celé znění uvedené vyhlášky lze nalézt např. zde.

Ceník nejčastěji poskytovaných právních služeb

Sepsání dokumentace pro tzv. nesporný rozvod bezdětného manželství s vyřízením online (návrh na rozvod, dohoda o vypořádání společného jmění manželů, online komunikace a konzultace)

7.800 Kč

Sepsání dokumentace pro tzv. nesporný rozvod manželství s nezletilými dětmi s vyřízením online (návrh na rozvod, dohoda o vypořádání SJM, dohoda o úpravě poměrů k nezl. dětem a návrh na schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem)

10.900 Kč

Sepsání kupní smlouvy na nemovitost včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí

6.500 Kč

Sepsání veškeré smluvní dokumentace pro převod nemovitostí (kupní smlouva, smlouva o úschově, návrh na vklad do katastru nemovitostí) včetně zajištění advokátní úschovy a ověření podpisů

od 10.500 Kč

Sepsání nájemní smlouvy

od 3.900 Kč

Revize kupní smlouvy na nemovitost

od 2.600 Kč

Revize rezervační smlouvy

od 1.300 Kč

Sepsání darovací smlouvy na nemovitost včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí

4.900 Kč

Sepsání předžalobní výzvy (vymáhání pohledávek)

od 2.600 Kč

Způsob úhrady

Za poskytnuté právní služby platíte bezhotovostně, a to bankovním převodem na základě mnou vystavené faktury.