Odměna za právní služby

Ceny se odvíjí od složitosti a časové náročnosti konkrétního případu. Předem Vás budu informovat o předpokládaném rozsahu práce a tedy i předpokládaných nákladech. Svou odměnu s klienty nejčastěji sjednávám takto:

Nejčastěji účtuji sazbu ve výši 900 Kč za každou započatou půlhodinu. Cena nezahrnuje výdaje související s poskytovanými právními službami (např. soudní či notářské poplatky, odměna znalce či jiné výdaje účelně vynaložené v zájmu klienta). Nejsem plátcem DPH, moje odměna tudíž nebude navyšována o DPH.

 • Předem dostanete odhad časové a finanční náročnosti.
 • Vždy se snažím o maximální kompenzaci výdajů na mé právní služby protistranou.
 • Úvodní konzultaci v délce 30 minut máte zdarma (neplatí pro jednorázovou konzultaci).

Pevná částka za vyřízení celé záležitosti – tedy bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

 • Možno sjednat v případech, kdy lze předem odhadnout rozsah práce.
 • Typicky se jedná o sepis určitého právního dokumentu nebo třeba založení s.r.o.

Zvýhodněný tarif formou měsíčního paušálu pro dlouhodobé klienty. Získáte dohodnutý objem hodin, v jehož rámci Vám bezplatně poskytnu právní služby dle Vašeho přání.

 • Výše paušálu je odstupňována dle sjednaného objemu hodin.
 • Čím více hodin paušál zahrnuje, tím nižší je hodinová sazba.

Cena za poskytnutí této služby se liší podle výše uschovávané částky. V případě, že pro Vás budu zajišťovat komplexní servis při převodu nemovitosti (sepis smluvní dokumentace, návrh na vklad do katastru nemovitostí), dostanete slevu 500 Kč.

 • 4 500 Kč za úschovu částky do 3 000 000 Kč
 • 5 500 Kč za úschovu částky od 3 000 001 Kč do 5 000 000 Kč
 • 6 500 Kč za úschovu částky od 5 000 001 Kč do 8 000 000 Kč
 • 7 500 Kč za úschovu částky od 8 000 001 Kč do 10 000 000 Kč

Pozn.: Pokud by nedošlo ke sjednání žádného z výše uvedených druhů odměn, pak by se uplatila tzv. mimosmluvní odměna, která je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Celé znění uvedené vyhlášky lze nalézt např. zde.

Ceník nejčastěji poskytovaných právních služeb

Sepsání dokumentace pro tzv. nesporný rozvod bezdětného manželství (návrh na rozvod, dohoda o vypořádání společného jmění manželů)

od 3 600 Kč

Sepsání dokumentace pro tzv. nesporný rozvod manželství s nezletilými dětmi (návrh na rozvod, návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem, dohoda o vypořádání společného jmění manželů)

od 5 400 Kč

Sepsání kupní smlouvy na nemovitost včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí

od 4 500 Kč

Sepsání veškeré smluvní dokumentace pro převod nemovitostí (kupní smlouva, smlouva o úschově, návrh na vklad do katastru nemovitostí) včetně zajištění advokátní úschovy a ověření podpisů

od 7 500 Kč

Sepsání nájemní smlouvy

od 2 700 Kč

Revize kupní smlouvy na nemovitost

od 2 700 Kč

Revize rezervační smlouvy

od 1 800 Kč

Sepsání darovací smlouvy na nemovitost včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí

od 3 600 Kč

Sepsání předžalobní výzvy (vymáhání pohledávek)

od 2 700 Kč

Způsob úhrady

Za poskytnuté právní služby platíte bezhotovostně, a to bankovním převodem na základě mnou vystavené faktury.